Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Bakx & Snorn Strafrechtadvocaten – Algemene voorwaarden

Toepassingsbereik
1. Bakx & Snorn Strafrechtadvocaten is een burgerlijke maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullend en vervolgopdrachten inbegrepen, van opdrachtgevers van de maatschap Bakx & Snorn Strafrechtadvocaten (hierna: B&S). Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en B&S is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdracht aan B&S gegeven. De toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk door B&S afgewezen.

Opdracht
2. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door B&S. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon die aan B&S is verbonden wordt uitgevoerd. B&S sluit de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW uit. De opdrachtgever vrijwaart B&S tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
3. B&S zal bij inschakeling van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. B&S is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden.
4. Indien B&S de aan haar gegeven opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat B&S alsnog in staat is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen wijze, zonder dat B&S in verzuim geraakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat B&S tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
5. B&S kan de opdracht wegens gewichtige redenen steeds met onmiddellijke ingang (schriftelijk) opzeggen.

Honorarium en de betaling
6. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief zoals beschreven op de website van B&S. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is B&S bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.
7. B&S kan van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschotstorting wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.
8. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
9. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van de op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vastgestelde staffel. Daarnaast is de opdrachtgever over de periode van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voor natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd is nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en de betaling vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is uitgebleven.
10. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan B&S, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gebracht, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. B&S is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
11. Opdrachtgever wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de regeling voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever aanspraak wil maken op gefinancierde rechtsbijstand, dan is hij zelf verantwoordelijk om aan B&S de stukken aan te leveren die noodzakelijk zijn om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen.
12. Indien de opdrachtgever opdracht geeft om rechtsbijstand te verlenen aan hem en/of aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) waarbinnen hij een leidinggevende functie vervult (statutair danwel feitelijk), dan is de opdrachtgever, naast de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit), hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) gezonden declaratie. Dit geldt ook in de situatie dat de opdrachtgever de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) aanwijst als degene die de declaratie voor de opdrachtgever zal voldoen.

Derdengeldenrekening
13. Gelden die B&S ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Bakx & Snorn Strafrechtadvocaten te Heerenveen. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Beroepsaansprakelijkheid
14. B&S heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
15. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover om welke reden dan ook in het geheel geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door B&S in rekening gebrachte honorarium, of indien het door B&S in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,-.
16. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door B&S, in overleg met de opdrachtgever, een derde (natuurlijke persoon, rechtspersoon of een daarmee gelijk te stellen entiteit) wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is B&S niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt, behoudens voor het geval er sprake is van opzet of grove schuld van B&S.

Archivering
17. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. B&S archiveert ieder dossier gedurende zeven jaren na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft B&S het recht het dossier te vernietigen.

Gegevensbescherming
18. B&S verwerkt de in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. In het privacyreglement persoonsgegevens wordt een toelichting op de verwerking gegeven (zie onze website).

Wwft
19. B&S is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
20. Op grond van artikel 1a lid 5 Wwft is deze wet niet van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in recht, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (de zogenaamde procesvrijstelling).

Kantoorklachtenregeling
21. B&S kennen een kantoorklachtenregeling (zie onze website). Deze regeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht. Bij een klacht over de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient de opdrachtgever zich conform de regeling bij de klachtenfunctionaris te melden.
22. B&S is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan deze Geschillencommissie..

Toepasselijk recht
23. Op de rechtsverhouding tussen B&S en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
24. Alleen de Nederlandse rechter, Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden is bevoegd om van enig geschil tussen B&S en een opdrachtgever kennis te nemen.

Heerenveen, juni 2022